Biała Reduta. Tom 1Cztery R Ne Wiaty, Odmienne Spo Eczno Ci Jedna WojnaNowa Powie Z Uniwersum Ostatniej RzeczpospolitejWszechogarniaj Ce Z O, By Zapanowa Nad Wiatem, Nie Cofnie Si Przed Niczym Stale Rodzi Si I Odnawia Z Wi Ksz Si W Mrocznych Przestrzeniach Gehenny Zar Wno W Warszawie, Jak I Na Zachodnich Kresach Rzeczpospolitej, A Tak E W Zagro Onej Kolonii Na Marsie Trwa Nieustanne Ledztwo I Rozpaczliwa Pr Ba Zbudowania Pow Oki Ochronnej Z Pomoc ZaklScenografie Mo E Zmienia Pod Dowolne Atrakcyjne Konwencje, Ale Ko Odziejczak Nie Wymieni Sobie M Zgu Mimo Elf W, Balrog W I Podniesionych Do Magicznej Pot Gi Patriotycznych Sentyment W, Pod Powierzchni Wiata Ostatniej Rzeczpospolitej Nadal Pracuje Oldskulowy Generator Superlogicznych Koncepcji, Kt Ry M G By Nap Dzi Wydzia Fizyki Teoretycznej I Antologi Hard SF Jacek DukajMaria Prawdziwego Fantasy Z Solidnym Sf Udaje Si Niewielu Ko Odziejczak Jest W Tym Mistrzem Wstrz Saj Ca Wizja, Epicka I Jedyna W Swoim Rodzaju Jaros Aw Grz DowiczCykl Ko Odziejczaka To Niezwyk A, Autorska Mieszanka Rozmach I Bogactwo Jego Wizji Kojarzy Si Z Hyperionem Simmonsa, W Nazewnictwie Odwo Uje Si Do Tolkiena, A Ca O Osadza G Boko W Polskiej Tradycji Religijnej I Patriotycznej Wrogiem Za S Totalitaryzmy Zar Wno Czarne Jak Czerwone Kt Re W Jego Powie Ciach Maj Dos Ownie Demoniczn Natur Jerzy Rzymowski Nowa FantastykaBiała Reduta. Tom 1

Tomasz Ko odziejczak ur 13 pa dziernika 1967 w Warszawie 1 polski pisarz science fiction i fantasy oraz wydawca, publicysta i redaktor w mediach zwi zanych z fantastyk i komiksem.

PDF ✪ Biała Reduta. Tom 1 Author Tomasz Kołodziejczak – Mauritiusholidayvillas.co.uk
 • Paperback
 • 456 pages
 • Biała Reduta. Tom 1
 • Tomasz Kołodziejczak
 • Polish
 • 12 May 2018

10 thoughts on “Biała Reduta. Tom 1

 1. says:

  I have mixed feelings about this one I liked the setting, but the story was dragging and felt like a lengthy setup for the future books It didn t help that the four separate plot lines didn t connect until the last three scenes.I also couldn t connect with the characters two of them seemed too similar, the third one suffered from jarring omni view insertions, and the fourth plot line kind of lacked a character of focus.On top of that, mix of the tenses, mix of the POV third close ish and distant, plus omni detached me from the story even .Still, some interesting ideas there, quite good use of humor I snickered several times , and all in all it was a quick read.

 2. says:

  Nadal wietna seria, nadal wietnie si czyta Nieco za bardzo jednak czu tu pierwszotomowo , a mo e nawet i gorzej rozbicie serii wymuszone przez wydawc To oczywi cie mo e by zarzut niepsrawiedliwy, ale jako dziwnie wygl da dla mnie umieszczanie do rowzlek ego fragmentu o teorii matematyki Czarnych pod koniec ksi ki Mo e to by zwyk a, nietrafiona retardacja, ale nie przypominam sobie takich u Ko odziejczaka Co nie zmienia faktu, e czekam niecierpliwie na wi cej.

 3. says:

  B g, honor, ojczyznaNasz wiat niejednokrotnie by aren zmaga , kt re zwyk emu cz owiekowi nie mieszcz si w g owie Niezliczone wojny, krwawe rzezie i pacyfikacje, dramaty bitych i upokarzanych jednostek To dzieje si od wiek w, tak jakby przemoc i bestialstwo by y wpisane w ludzkie DNA Fale nienawi ci i cierpienia odbijaj si echem w innych rzeczywisto ciach, sprowadzaj c na Ziemi najwi kszy koszmar, jaki mo na sobie wyobrazi.Tak, w wielkim skr cie, wygl da wprowadzenie do cyklu Ostatnia Rzeczpospolita Tomasza Ko odziejczaka Najnowsza ods ona to pierwsza cz Bia ej reduty, kt rej lektura niemal dos ownie wgniot a mnie w fotel.Trudno w kilku s owach stre ci fabu ksi ki, bo chocia mo na j czyta bez znajomo ci poprzedniczek, to czasami wydarzenia s niejasne Akcja rozgrywa si w kilku miejscach jednocze nie na Marsie ludzka kolonia, w kt rej m odsze pokolenie mieszka c w chce odizolowa si od Ziemi , w Polsce ledztwo prowadzone w sprawie mierci matematyka , gdzie na Zachodnich Kresach ekspedycja geografa i w Gehennie losy ma ego ch opca Pocz tkowo odnios am wra enie, e w tki w aden spos b nie b d w stanie si po czy , jednak autorowi wy mienicie uda o si je ze sob sple.Bohaterowie Ko odziejczaka s bardzo r ni, ale czy ich swoista niez omno Robert Gralewski jest pracoholikiem nie potrafi cym u o y sobie ycia prywatnego, o kt rego wiecznie martwi si siostra Kyle Bullcok to m ody gniewny marsonauta uwa aj cy, e Ziemia zostawi a kolonist w na pastw losu Kajetan K obudzki, kr lewski geograf, eksploruje nowe i nieznane Plany, a Karl, ma y ch opiec wychowany w okrutnej rzeczywisto ci stworzonej przez balrogi, pr buje za wszelk cen prze y.Ci g dalszy znajdziecie tutaj

 4. says:

  Jak zwykle rewelacja od Ko odziejczaka Szkoda tylko e trzeba czeka na drugi tom.

 5. says:

  Ksi ek gdzie magia i wsp czesno si przenikaj jest wiele ale autorowi uda o si zaskoczy czym nowym.

 6. says:

  Rozkr ca si z niecierpliwo ci czekam na drugi tom..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *